Rady w Polsce
Drukuj

W ramach Działania 2.12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki PARP ogłosił konkurs w celu wyłonienia podmiotów, które miały stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Kwota zaplanowana na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosiła 7,8 mln zł, przy czym w wykazie sektorów gospodarki objętych konkursem wskazano maksymalną kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów w poszczególnych sektorach. Alokacje te wyliczono na podstawie udziału danego sektora w ogólnej liczbie przedsiębiorstw i pracowników w Polsce (wagi wynosiły: 60% na podstawie liczby przedsiębiorstw w sektorze i 40% - z uwagi na liczbę pracowników).

Do Projekt zgłoszony wspólnie przez PTI i PIIT zyskał najwyższą liczbę punktów spośród ośmiu wniosków, które skierowano do etapu oceny strategicznej i został rekomendowany do realizacji. W wyniku konkursu dofinansowanie uzyskało 6 wniosków dotyczących utworzenia rad dla następujących sektorów: