Aktualności
Drukuj

Rada włączyła się w prace związane z II edycją badania SBKL

Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego IT to największe ogólnopolskie badanie sektora informatycznego mające na celu określenie zapotrzebowania na kompetencje w firmach, ocenę podaży kompetencji oraz wskazanie trendów w sektorze IT i ich wpływu na kondycję gospodarczą kraju. Wyniki I edycji badania ukazały się w marcu 2019 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka ściśle współpracowała z zespołem badawczym Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, jednostki badawczej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Zespół Rady zorganizował m.in. panele eksperckie, w trakcie których wspólnie precyzowano funkcje i kompetencje wybranych specjalności IT.

Obecnie rozpoczęły się prace nad II edycją badania. 13 lutego br. w siedzibie ZG PTI odbyło się spotkanie zespołu Rady z przedstawicielami CEAPP i PARP, podczas którego omówiono założenia, metodykę oraz planowany przebieg II edycji badania branżowego sektora IT w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego. Zarówno metodyka (część ilościowa i jakościowa), jak i cele II edycji badania nie uległy modyfikacji - planowane jest porównanie oczekiwań pracodawców i studentów w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, a więc pozyskanie wiedzy na temat luk kompetencyjnych. Przygotowany zostanie bilans kompetencji uwzględniający kompetencje kluczowe i uzupełniające w sektorze IT.  Rozważane są drobne modyfikacje kwestionariusza (uzupełnienie/usunięcie pojedynczych pytań) do badania pracodawców np. o pytania związane z widełkami finansowymi (w celu pozyskania wiedzy na temat tego, ile przedsiębiorstwo jest skłonne maksymalnie zapłacić za pracowników posiadających określone kompetencje).  Modyfikacje zostaną zaproponowane przez zespół CEAPP i przedstawione do konsultacji Radzie.

Panele eksperckie planowane są na czerwiec/lipiec 2020 r. Jeden panel zorganizowany zostanie w Krakowie przez CEAPP, drugi w Warszawie przez Radę, ale prowadzenie panelu i merytoryczna organizacja leżeć będzie po stronie zespołu badawczego. Organizacja trzeciego panelu i ewentualna jego lokalizacja zostanie ustalona na dalszym etapie, w zależności od zapotrzebowania i dostępności ekspertów. Rozpoczęcie ilościowego badania terenowego planowane jest na wrzesień 2020 r.