Aktualności
Drukuj

Wystąpienie Beaty Ostrowskiej podczas 2. Forum Akademicko-Gospodarczego

6 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”. Jedna z dyskusji panelowych Forum dotyczyła „Oczekiwanych kompetencji absolwentów uczelni w świetle dotychczasowych wyników prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Radę Sektorową ds. Kompetencji – Informatyka reprezentowała jej przewodnicząca, Beata Ostrowska.

- Nie da się rozwiązać wielu  problemów społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych, a nawet politycznych bez dobrej współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym – mówił prowadzący dyskusję Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Zaprosił do dyskusji przedstawicieli Rad Sektorowych – ich funkcjonowanie już w 17 sektorach gospodarki ma pewien wpływ na model kształcenia w Polsce, choć jeszcze powszechnie nieuświadamiany. Rady, finansowane ze środków unijnych,  w swoim zakresie kompetencyjnym mogą obecnie decydować, na co przeznaczane są środki publiczne. Czynią to za pomocą wydawanych rekomendacji, wg których PARP – począwszy do tego roku – wprowadza na rynek usługi rozwojowe w postaci szkoleń i usług doradczych w branżach, w których działają rady. - Brakuje nam w Polsce kapitału społecznego zaufania w różnych branżach w środowisku biznesowym, rady budowane oddolnie mogą pełnić rolę czynnika integrującego  - mówił Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak powinny więc wyglądać kompetencje wzorcowego absolwenta uczelni w czasach szybkich zmian? Paneliści zgodzili się, że obecnie operowanie zawodami staje się archaiczne, należy mówić o zestawie pożądanych kompetencji  w rodzaju prezentowanych przez Światowe Forum Gospodarcze w Davos. - Tam nieustannie na pierwszym miejscu jest umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, to jest odzwierciedlenie wyzwań naszych czasów – mówiła Dominika Bettman, prezes zarządu Siemens sp. z o.o. Oczekuje się wielozadaniowości, umiejętności reagowania na różne bodźce. Wysokie miejsce zajmuje innowacyjność, kreatywność, otwartość, czyli cechy związane z radzeniem sobie ze zmianą. Na znaczeniu zyskuje umiejętność budowania pomostów pomiędzy skumulowaną wiedzą w przedsiębiorstwie i otwartością na postęp.

– Z badań ankietowych przeprowadzonych w procesie przygotowania rekomendacji w sektorze IT wynika, że poza umiejętnościami stricte fachowymi, zawodowymi poszukiwane są umiejętności interdyscyplinarne przydatne na wielu stanowiskach. Zyskują na znaczeniu umiejętności komunikacyjne, pracy zespołowej, otwartość na różnorodność, a także kompetencje transformacyjne – mówiła Beata Ostrowska.

Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Informatyka przygotowała już jedną rekomendację, wyłaniany jest obecnie operator szkoleń wskazanych przez Radę.